مجوز سازمان امور اداری و استخدامی

مجوز سازمان امور اداری و استخدامی مجوز گروه توسعه مدیریت نشا برای برگزاری کانون‎های ارزیابی مدیران حرفه‎ای دستگاه‎های اجرایی از سازمان امور اداری و استخدامی کشور در تاریخ ششم شهریورماه…
فهرست