محمدمهدی هاشمی

مدیرعامل و عضو هیات‌مدیره گروه توسعه مدیریت نشا

محمد جامعی‌مقدم

هم‌بنیان‌گذار و مشاور هیات‌مدیره

حمیدرضا نکوئی

معاون خدمات آموزش نشا

زهرا بلوکی 

مدیر پروژه‌های منتورینگ نشا

محمدزمان محمدی

معاون خدمات ارزیابی نشا

1

زهرا فاتحی

مسئول مالی

23

آتنا طاری

کارشناس پروژه

2

یوسف بیطرفان

مدیر پروژه

17

محمد عادل‌زاده

مسئول بازاریابی و فروش

15

بهرام سعادتمند

مسئول پشتیبانی

4

حسین تاجمیر ریاحی

مدیر پروژه

10

راضیه رئیسی

کارشناس پروژه

12

کیمیا نثاری

کارشناس پروژه

22

سیما حدادی

کارشناس هنری

5

عرشیا نوبختی

مسئول برنامه‌ریزی و سیستم‌ها

7

محمدحسین طاهری

مدیر پروژه

3

هانیه سالمی

کارشناس هنری

14

ریحانه فاضلی

کارشناس هنری

6

پرستو صناعتی

کارشناس پروژه

9

امین اسکندری

کارشناس پروژه

21

حامد رحیمی‌شکوه

مدیر پروژه‌های توسعه سازمانی

فهرست