آنچه در نشا می‌اندیشیم:

ما در نشا، یافته‌ایم که توسعه‌ی جامعه و سازمان‌های ما، بیش از آنکه نیازمند دانش و تخصص باشد، محتاج توسعه رفتار و ظرفیت‌های روانشناختی است. چندان‌که نشا، ماموریت خود را همراهی افراد و سازمان‌ها در جهت رشد و تعالی رفتاری تعریف کرده است.

ما از طریق برنامه‌های ارزیابی، خودشناسی، کارگاه‌های آموزشی تجربه محور، و جلسات کوچینگ و منتورینگ به شما و سازمان متبوعتان برای‌ جهت‌دهی کارراهه‌ی شغلی و حرفه‌ای و همچنین در توسعه شایستگی‌های رفتاری، ارتباطات، تصمیم‌گیری، جرات ورزی و تنظیم هیجان، کمک می‌کنیم.

این خدمات برای بهینه‌سازی جذب و استخدام افراد، جانشین پروری، شایسته گزینی و توسعه منابع انسانی و مدیریتی برای سازمان‌ها امری ضروری است.

گروه توسعه مدیریت نشا  

برنامه‌های توسعه سازمان

1
سازمانها
1
مخاطبین
1
متخصصین
1
برنامه ها و محصولات
همراه اول mci
فهرست