فهرست مطالب

معرفی

موسسه‌ی تعلیم و تربیت رضوی یا بنیاد رضوی از زیرمجموعه‌های آستان قدس رضوی است که شبکه‌ای از مدارس امام رضا (ع) را مدیریت می‌کند و در حال تغییر نام به بناید موسسه تعلیم و تربیت رضوی است. این موسسه شامل ۱۴ واحد آموزشی می‌شود که نزدیک به ۷۰۰۰ دانش‌آموز و مجموعا حدود ۸۰۰ نفر کادر اجرایی و آموزشی را پوشش می‌دهد.
در حوزه‌ی آموزش و پرورش، اغلب بیشتر تمرکز بر آموزش‌های تکنیکی و توانمندی دبیران و کادر آموزشی است و به جنبه‌های رفتاری و روانشناختی آنان توجه چندانی نمی‌شود. به همین دلیل بسیاری از افراد فرهنگی از حمایت‌های کافی آموزشی در موضوعات روانشناختی و رفتاری برخوردار نیستند و از لحاظ کیفیت زندگی شخصی و کاری در مضیقه‌ی جدی قرار دارند.
از همین روی، نشا درصدد برآمد تا با ارائه‌ی خدمات خود در حوزه‌ی آموزش و پرورش، ضمن بهبود کیفیت کار و زندگی کادر آموزشی، با توسعه‌ی افراد تاثیرگذار بر کودکان، تاثیر غیرمستقیمی نیز بر کودکان و نوجوانان داشته باشد و نقش خود را در بهبود نسل آینده‌ی کشور، ایفا کند.

خدمات نشا

پروژه ارتقای رهبری آموزشی

در این پروژه، نشا ۱۴ نفر از مدیران مدرسه به همراه ۲ نفر دیگر از اعضای مدیران ارشد را وارد فرآیندی نمود که به نوعی ‌می‌توان ادعا کرد که تاکنون کامل‌ترین فرآیند کانون ارزیابی و توسعه در کشور بوده است. خدمات نشا در فرآیند کانون ارزیابی و توسعه‌ی بنیاد رضوی عبارت بودند از:

 • آموزش شایستگی‌های بنیادین براساس مدل نشا به مدیران به منظور ایجاد حساسیت و آشنایی نسبت به شایستگی‌های رفتاری.
 • تبیین مدل شایستگی منطبق با جایگاه و سمت هر شرکت‌کننده با همکاری کارفرما.
 • پیش‌ارزیابی تشکیل شده از آزمون و مصاحبه
 • کانون ارزیابی شخصی‌سازی شده براساس پیش‌ارزیابی متشکل از:
  • بحث گروهی
  • بازی گروهی
   • ساخت بیل
   • آشپزی
  • شبیه‌ساز کارتابل مدیریتی
  • ایفای نقش با حضور بازیگر حرفه‌ای
  • بازخور حضوری
  • تحویل نتایج ارزیابی و بازخورهای کمی و کیفی

دستاورد پروژه

پروژه‌ی ارتقای رهبری آموزشی تنها مرحله‌ی اول همکاری با بنیاد رضوی بود چرا که نشا در حال برنامه‌ریزی پروژه‌ی منتورینگ توسعه‌ی فردی و آموزش پس از کانون برای این مجموعه است. همچنین، با حمایت و همراهی مدیران ارشد واحدهای آموزشی، سعی در گسترش ارزیابی و توسعه‌ی شایستگی‌های رفتاری در سطح معلمین، دانش‌آموزان، و والدین دارد.

فهرست