دوره‌ی زیستن رهبران

* آقای هاشمی مدیریت علمی این برنامه را بر عهده دارند.

این دوره، یک برنامه‌ی پرورشی است که با رویکردی تازه، به موضوع توسعه‌ی رهبری می‌پردازد. ایده‌ی اصلی برنامه، در هم آمیختن دغدغه‌های مربوط به سه ساحت مختلف از زندگی نخبگان، یعنی «زندگی در دنیای درون»، «زندگی خانوادگی» و «زندگی سازمانی» است. این دوره برای «نخبگان و استعدادهای جوان» و «مدیران سازمان‌ها» طراحی شده؛ و از سال ۱۳۹۴ وارد مرحله‌ی اجرا شده است. گروه توسعه مدیریت نشا، تا کنون دو نوبت از این برنامه را برای «رهبران اقتصادی» و «رهبران اجتماعی» برگزار کرده است؛ و در حال برنامه‌ریزی برای دور سوم این دوره برای گروهی منتخب از «رهبران فرهنگی» است.

فهرست