نشا
نمو، شکوفایی، آفرینش
مشاور شما در توسعه شایستگی های رفتاری

آنچه در نشا می اندیشیم

 ما در نشا، یافته ایم که توسعه ی جامعه و سازمانهای ما، بیش از آنکه نیازمند دانش و تخصص باشد، محتاج توسعه رفتار و ظرفیت های روانشناختی است، چندانکه نشا، ماموریت خود را همراهی افراد و سازمانها در جهت رشد و تعالی رفتاری تعریف کرده است.

  ما از طریق برنامه های ارزیابی، خودشناسی، کارگاههای آموزشی تجربه محور، و جلسات کوچینگ و منتورینگ به شما و سازمان متبوعتان برای جهت دهی کارراهه ی شغلی و حرفه ای و همچنین در توسعه شایستگی های رفتاری، ارتباطات، تصمیم گیری، جرات ورزی و تنظیم هیجان، کمک میکنیم.

  این خدمات برای بهینه سازی جذب و استخدام افراد، جانشین پروری، شایسته گزینی و توسعه منابع انسانی و مدیریتی برای سازمانها امری ضروری است.

گروه توسعه مدیریت نشا  

منتورینگ و توسعه‌ فردی

کارگاه‌های آموزشی

برنامه‌های توسعه سازمان

گروه توسعه مدیریت نشا را، بوسیله خدماتش تجاربش همکارانش بشناسید

با خانواده نشا ملاقات کنید:

محمدمهدی هاشمی 

مدیرعامل گروه توسعه مدیریت نشا

محمد جامعی مقدم

رئیس هیات مدیره گروه توسعه مدیریت نشا

1
سازمانها
1
مخاطبین
1
متخصصین
1
برنامه ها و محصولات
فهرست