رویدادها

دوره‌ی «شایستگی‌ تفکر استراتژیک دانشگاه مونترال»

برنامه‌ی آموزش و منتورینگ «زیستن رهبران ویژه‌ی معلمین مستعد»

معرفی زیستن رهبران و دوره‌هایش

فهرست