برنامه‌ی پرورش بانک‌دار بهره‌ور برای بانک پاسارگاد

* آقای کمالی به نمایندگی از انجمن بهره‌وری ایران، مدیر این برنامه بوده‌اند.

 

بانک پاسارگاد یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی ایران است که به موضوع توسعه و توانمندسازی بانکداران خود بسیار بها می‌دهد؛ تا جایی که مدیرعامل محترم بانک، سال ۱۳۹۱ را سال بهره­وری نام گذاشتند و در همین راستا، ۱۰۰۰ نفر از کارکنان بانک را درگیر یک برنامه‌ی پرورشی با موضوع بهره‌وری کردند. این برنامه تحت عنوان «بانک­دار بهره‌ور» و در قالب مجموعه‌ای از کارگاه‌های آموزشی، طراحی و اجرا شد و تا سال ۱۳۹۲ نیز ادامه یافت.

فهرست