گروه توسعه مدیریت نشا را بوسیله خدماتش تجاربش همکارانش بشناسید
خانواده نشا
اینجا نشا است... به وقت توسعه
خانواده نشا
اینجا نشا است... به وقت توسعه
قبل
بعدی

مدیران ارشد:

محمدمهدی هاشمی / مدیرعامل

 

محمد جامعی مقدم / رئیس هیات مدیره

 

مدیران:

حمیدرضا نکوئی اصفهانی / آموزش

یوسف بیطرفان / محصولات مجازی

 

زهرا بلوکی / تجربه مشتریان

 

فاطمه کرمی / کانون های ارزیابی

 

عبدالهادی شبان آزاد / آکادمی تخصصی

حسن کبیریان / منتورینگ

حامد رحیمی شکوه / سیستمها و روشها

فریبرز ابوذری / مالی

کارشناسان:

زهرا فاتحی / مالی

عرشیا نوبختی / سیستمها و روشها

حسین ریاحی تاجمیر / آکادمی تخصصی

 

بهرام سعادتمند/ پشتیبانی

زهرا روشنی/ پروژه ها

آتنا طاری / پروژه ها

فاطمه عابدی / پروژه ها

محمد عادل زاده / IT

طلیعه کاظمی/ محصولات مجازی

شبکه متخصصین:

زهرا فاتحی / مالی

عرشیا نوبختی / سیستمها

حسین ریاحی تاجمیر / آکادمی

 

بهرام سعادتمند/ اداری

زهرا فاتحی / مالی

عرشیا نوبختی / سیستمها

حسین ریاحی تاجمیر / آکادمی

 

بهرام سعادتمند/ اداری

زهرا فاتحی / مالی

عرشیا نوبختی / سیستمها

حسین ریاحی تاجمیر / آکادمی

 

بهرام سعادتمند/ اداری

فهرست