برنامه‌ی ارزیابی و توسعه‌ی استعدادهای مدیریتی در معاونت علمی و فناوری رئیس‌جمهور

* آقای هاشمی به نمایندگی از سازمان مدیریت صنعتی، مجری این برنامه بوده‌اند.

معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور، به عنوان متولی توسعه فناوری­های نوین و همچنین تجاری­سازی فناوری­ کسب و کارهای دانش بنیان در کشور، یکی از مهم­ترین ارکان رشد دانش و صنعت کشور است. این سازمان در مقطعی کلیدی از چرخه‌ی حیات خود، اجرای برنامه‌ی «ارزیابی و توسعه‌ی استعدادهای کارشناسی و مدیریت» را در دستور کار قرار داد. هدف این برنامه، شناسایی استعدادهای فردی در سطوح کارشناسی و مدیریت، و توسعه‌ی افراد به منظور ایفای نقش‌های کلیدی‌تر در آینده‌ی سازمان، بوده است.

در این راستا، ابتدا توانمندی‌های مورد نیاز برای عملکرد موفق در بافت اداری و فرهنگی ویژه‌ی معاونت علمی و فناوری شناسایی و مدل‌سازی شد. سپس دور اول برنامه با یک فراخوان عمومی و غربال‌گری اولیه، آغاز گردید. در این دور، توانمندی‌ها و ویژگی‌های ۴۰ نفر از کارشناسان کلیدی و مدیران عملیاتی سازمان، با روش کانون ارزیابی و توسعه بررسی شد؛ و بازخور این ارزیابی در قالب گزارشات و راهنمایی‌های توسعه‌ای، در اختیار تک‌ تک افراد قرار گرفت.

فهرست